Effektive nullavfallsprogrammer med smarte sensorer

Null avfall handler om å omfavne en sirkulærøkonomisk tankegang og sette nye mål for hvordan vi lever i verden. Null avfall-konseptet tar «reduser, gjenbruk og gjenvinn»-mantraet til et helt nytt nivå. I en by uten avfall havner ikke avfall på avfallsfyllinger eller i forbrenningsanlegg. I stedet blir avfallet reabsorbert i systemet som en ressurs. Når vi får til dette, kan vi skape et virkelig sirkulært og bærekraftig samfunn – helt uten avfall. Flere byer over hele verden har nå klare mål om null avfall som en del av sine kommunale retningslinjer for avfallshåndtering. Og digitaliseringen av avfallshåndteringen er avgjørende i overgangen til en verden uten avfall.

Men hva er egentlig null avfall? Og hvordan kan smarte sensorer og datadrevet avfallshåndtering hjelpe byer med å nå målet om null avfall?

Hva er null avfall?

Begrepet «null avfall» blir definert forskjellig flere steder i verden. Zero Waste International Alliance definerer det som:

«Bevaring av alle ressurser ved hjelp av ansvarlig produksjon, forbruk, gjenbruk og gjenvinning av produkter, emballasje og materialer uten forbrenning og uten utslipp til land, vann eller luft som truer miljøet eller menneskers helse.»

Med andre ord handler null avfall om å gjenskape bærekraftige og naturlige sykluser som gjør avfall til ressurser som andre kan bruke.

Vegetables bought with reusable bags as part of zero waste efforts.

Du tenker kanskje at null avfall bare er et annet ord for gjenvinning. Men null avfall er mye mer enn å konvertere avfall til gjenbrukbare materialer. Null avfall involverer hele produktets livssyklus, inkludert produktdesign og materialhåndtering. Null avfall har som mål å:

  • forlenge produktenes levetid
  • redusere volumet og giftigheten av produktmaterialer og avfall
  • eliminere negative miljøpåvirkninger fra produksjonssyklusene våre
  • ta vare på planetens naturressurser

Vi oppnår ikke null avfall over natten. Men etter hvert som digitale teknologier blir lettere tilgjengelig for avfallshåndtering, kan vi begynne å ta betydelige skritt mot å endre måten vi håndterer avfall på.

Lær mer om hvordan datainnsikt og smarte sensorer kan hjelpe deg med å optimere kampanjer for bærekraftig avfallshåndtering i vårt webinar på forespørsel.

Null avfall: En ny tilnærming til avfallshåndtering

Conseguir el estatus de residuo cero requiere cambios fundamentales en nuestra infraestructura de gestión de residuos. Esto puede dividirse en tres áreas:

Nasjonale planer for avfallsforebygging er avgjørende hvis vi skal oppnå null avfall, ifølge Det europeiske miljøbyrået. Disse planene innebærer lokalt og sektorielt ansvar, og kan innebære mål som å:

  • forbedre ressurseffektiviteten til virksomheter, f.eks. utforming av lett vedlikeholdbare og reparerbare produkter
  • redusere produktemballasje
  • redusere matsvinn i hele verdikjeden
  • utdanne beslutningstakere og innbyggere
Plastic bottles

2) Separat innsamling og gjenvinning av avfall
Å separere avfall i gjenbrukbare produkter, gjenvinnbare materialer, matavfall og restavfall er avgjørende for å oppnå målet om null avfall.

Ifølge Zero Waste Europe kan en separert innsamling gi en gjenvinningsgrad på hele 90 %, noe som betyr en reduksjon i restavfall til mindre enn 100 kg per person i enkelte områder.

Innsamling ved kantsteinen trekkes frem som et spesielt effektivt tiltak som gjør det praktisk å sortere og resirkulere avfall.

3) Redusere restavfall
Avfall som ikke kan gjenbrukes, gjenvinnes eller komposteres, bør holdes på et absolutt minimum mens vi jobber med å fase det ut fullstendig. For å fase ut restavfall må vi designe det ut av avfallssyklusen – et langsiktig mål som legger mye ansvar på produsentene.

Full åpenhet er en viktig nøkkel på dette området for å optimere ordninger for gjenvinning og avfallsforebygging. I tråd med dette bør avfallssentraler, slik som deponier, gradvis fases ut etter hvert som gjenvinning og avfallsforebygging øker.

waste management, smart waste management, smart bins

Null avfall og smarte sensorer

Så, hvordan bidrar smarte sensorer til målet om null avfall?

Alt koker ned til smarte sensordata. Behandling og analyse av data er avgjørende for å oppnå målet om null avfall.

Kunnskap vi får av å identifisere mønstre, analysere informasjon og avdekke trender er nøkkelen til å forstå og utforske nye veier mot et nullavfallssamfunn.

Smarte sensorer er nyttige verktøy for å samle avfallsrelaterte data. Smarte sensordata gir deg muligheten til å reagere mer fleksibelt på endrede avfallsmønstre. Sensorene avdekker muligheter for å levere tilpassede eller behovsbaserte avfallstjenester ut fra sanntidsdata.

Disse dataene kan brukes til å overvåke og optimere avfallsprogrammer, for eksempel nullavfallsprosjekter. Når vi lanserer helt nye avfallsinitiativer, starter vi ofte fra null med svært lite eller ingen historiske data. Vi baserer kampanjer og prosjekter på antakelser og fortsetter å drive prosjektene med få eller ingen kunnskapsbaserte tilbakemeldinger.

Tilgang til data om atferd og mønstre gir unik innsikt i virkningen av innsatsen. Ved å sammenligne prosjektets tidslinje, f.eks. kommunikasjonskampanjer, handlinger og grad av deltakelse, får du umiddelbar tilbakemelding om initiativenes effektivitet.

Optimering av nullavfallsprosjekter med smarte sensordata

Når man f.eks. skal lansere et nytt gjenvinningsprogram for matavfall som en del av nullavfallsarbeidet, innebærerer det vanligvis å henge opp plakater rundt om i lokalsamfunnet og sende hefter og gjenvinningsutstyr til innbyggerne. Dette kan blant annet være biologisk nedbrytbare avfallssekker, bøtter og dunker.

På noen steder kan du også gi personlig veiledning, der noen fra avfallsavdelingen kommer for et kort møte ansikt-til-ansikt med beboerne for å forklare hvordan gjenvinningsprogrammet fungerer. Dette kan også gjøres i form av et møte på det lokale samfunnshuset, hvor dere kan svare på spørsmål om den nye gjenvinningsordningen.

Du kan analysere og sammenligne effektiviteten til de ulike initiativene med smarte sensordata. Kanskje du finner ut at personlige møter er avgjørende for at innbyggerne skal forstå de nye gjenvinningsreglene på ett område, mens de ikke har noen virkning på et annet.

Den store fordelen med smarte sensorer er at de gir deg mulighet til å analysere og forstå mønstre på et detaljnivå. Det gir en bedre oversikt over området og hjelper deg med å optimere innsatsen på en kunnskapsbasert måte.

Les mer om hvordan byer implementerer datadrevne handlingsplaner for å øke gjenvinningsgraden.

Null avfall ved hjelp av data

Hvis vi skal klare å oppnå null avfall, må vi tenke helt nytt om forholdet mellom mennesker og avfall. Og endring av atferd starter med data. Ved å digitalisere avfallsprosessene kan du samle inn data som kan hjelpe deg med å identifisere hvor og når avfallet blir generert.

Data gir oss muligheten til å legge fra oss antakelsene og heller basere beslutningene og handlingene våre på konkret innsikt. Dette setter oss i stand til å forbedre initiativene våre og ta synlige skritt mot en grønnere fremtid.

Utforsk hvordan smarte sensorer kan understøtte dine nullavfallsprogrammer!

Nysgjerrig på å lære mer om hvordan smarte sensorer og data kan hjelpe deg med å optimere dine nullavfallsprogrammer?
Nordsense-teamet står klare til å finne løsningen som passer best til dine behov.

 

 

Vil du lære mer om hvordan Nordsense-løsningen kan hjelpe deg med å optimalisere avfallsinnsatsen?